UPRAVNI ODBOR

 • Upravni odbor AMD (UO) je v letu 2017 kot najvišji odločujoči organ med dvema občnima zboroma obravnaval in potrdil LETNO POROČILO o poslovanju v letu 2016. Rezultati dela vseh organov in zaposlenih so dobri, saj je končni finančni pokazatelj pozitiven. Število članov društva je v porastu, s tem pa tudi večji priliv sredstev iz članarin. Samo ta vrsta prihodka pa ne bi zadoščala za normalno poslovanje: vzdrževanje poslovnih prostorov, investicijska vlaganja, plače, davke… , zato je pomemben delež prihodkov tudi iz naslova najemnin. Velik strošek v letu 2016 poleg običajnih stroškov predstavlja izvedba proslave 70-letnice društva.
  Višina članarine za osnovne vrste kategorij se ni sprememnila, so se pa v drugi polovici leta 2016 dodale nove kategorije, namenjene predvsem članom, ki več potujejo v tujino, sami ali z družino. Za njih so uvedene kategorije, ki vključujejo turistično zavarovanje.
  Že več kot 15 let ima društvo dve počitniški enoti (Moravske toplice in Terme Čatež), ki glede na ostale ponudnike v teh krajih delujeta pozitivno, z 60% zasedenostjo.
  Športniki-motoristi, člani AMD, so v letu 2016 dosegli zelo dobre rezultate. Večino stroškov za tekmovanja nosijo sami, društvo jim pomaga pri pridobitvi licenc in zdravniških pregledov.
  Najemniki poslovnih prostorov v društveni stavbi so solidni, medsebojni odnosi dobri, se pa občasno pojavljajo plačilne zamude.
  Sodelovanje z zunanjimi partnerji je zelo dobro. Največja povezanost je z AMZS d.d., Poslovna enota Kranj, in s krovno organizacijo AMZS. Odkar društvo nima več svoje Avtošole, je usahnilo povezovanje s srednjimi šolami, z osnovnimi šolami in vrtci pa je zmanjšano na minimum.
  UO je dal prinanje vsem, ki so prispevali k uspešnemu poslovanju in pričakuje, da se bo delo še izboljšalo.
 • Neposredno vodenje društvene dejavnosti opravlja predsednik društva skupaj s posameznimi člani UO, zadolženimi za “svoja” področja. Nadzor nad delom pravlja Nadzorni odbor (NO), ki ni imel bistvenih pripomb k rezultatom poslovanja. 
 • UO je pohvalil vse sodelujoče, ki so vodili in organizirali priprave in samo izvedbo proslave 70-letnice, ki je bila 8. nov. 2016 v Prešernovem gledališču.
 • UO je sklical občni zbor za dan 12.12.2017 in pripravil predlog vsebine: Poročilo o delu v mandatnem obdobju 2013-2017, Programska izhodišča za naslednje mandatno obdobje, Poročilo Nadzornega odbora za obdobje 2013-2017, kandidatno listo za člane UO in NO.