Organizacija društva

Večina društev je podobno organizirana, posebnosti nastajajo zaradi različnih oblik dejavnosti, pomembna pa je tudi velikost glede na število članov. V AMD osnovna oblika organiziranosti pri vodenju in upravljanju temelji na statutarnih pravilih, sprejetih že kmalu po ustanovitvi in ki so sproti usklajevana s spremembami zakonov, spremembami družbene ureditve in sklepov najvišjega organa društva.

Najvišji organ društva je OBČNI ZBOR, ki določa temelje delovanja:

– določa smernice za delovanje AMD in njegovih organov;
– odloča o programu dela, sprejema poročilo o delu in poslovanju AMD;
– obravnava predloge organov AMD in o tem sprejema sklepe;
– voli in razrešuje člane Upravnega in Nadzornega odbora ter odloča o številu članov teh organov;
– razpravlja o poročilih Upravnega in Nadzornega odbora;
– voli in razrešuje člane disciplinske komisije;
– sklepa o podelitvi naziva “častni član”;
– odloča o podelitvi nagrad in odlikovanj;
– odloča o ustanovitvi ali soustanovitvi gospodarskih družb za opravljanje dejavnosti AMD;
– obravnava in sklepa o zadevah, ki jih predlagajo organi AMZS, organi lokalnih skupnosti in drugi organi, s katerimi AMD sodeluje;
– odloča o prenehanju AMD.

Operativno delo vodenja in naloge iz temeljnih pravic občnega zbora med dvema zasedanjima občnega zbora je pristojnost UPRAVNEGA ODBORA:

– uresničuje smernice in program dela AMD;
– sprejema pravila AMD;
– sprejema letni program s poslovnim načrtom;
– sprejema letno poročilo o poslovanju;
– sprejema finančni načrt in potrjuje poročilo o finančnem poslovanju;
– sprejema poslovnik o svojem delu in delu komisij;
– imenuje funkcionarje AMD, imenuje svoje komisije ter predlaga predstavnike v organe AMZS;
– imenuje zastopnika AMD;
– odloča o ustanovitvi posebnih služb in določa njihovo dejavnost;
– daje pooblastila zastopnikom in pooblaščencem AMD;
– odloča o sklenitvi kolektivne pogodbe z delavci AMD;
– odloča o ugovorih delavcev, če ni imenovan drug organ;
– odloča o prošnjah, predlogih in pritožbah članov;
– predlaga podelitev priznanj, pohval in nagrad;
– obvešča javnost o delu AMD;
– obravnava in odloča o drugih zadevah, določenih s statutom društva.

PREDSEDNIK društva in obenem predsednik Upravnega odbora je zakoniti zastopnik društva, odgovoren Upravnemu odboru in Občnemu zboru. Njegove pristojnosti so določene z zakonom, na zakonu temelječih izvedbenih predpisih ter statutom društva:

– predstavlja in zastopa AMD;
– sklicuje in vodi seje Upravnega odbora;
– skrbi za izvajanje sklepov Upravnega odbora in občnega zbora;
– podpisuje akte in sklepe AMD
– daje naloge za plačilo obveznosti AMD;
– odloča o delovnih razmerjih v skladu s kolektivno pogodbo;
– opravlja druge naloge, ki izhajajo iz programa dela, opravljanja dejavnosti in statuta.

KOMISIJE so lahko stalne ali začasne, ustanovi jih Upravni odbor glede na potrebo v posameznem področju društvene dejavnosti. Upravni odbor določi vsebino dela komisij, število članov in dolžino mandata.

Posebni nadzorni organ društva je NADZORNI ODBOR, ki ga neposredno izvoli Občni zbor. Pristojnosti so naslednje:

– Nadzorni odbor nadzoruje delo in poslovanje AMD in njegovih organov ter opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem AMD.
– Nadzorni odbor pregleduje knjigovodske dokumente in druge listine o finančnem in materialnem poslovanju.
– Nadzorni odbor pregleda letno poročilo o poslovanju in o svojih ugotovitvah poroča Upravnemu odboru in občnemu zboru.

– Člani Nadzornega odbora imajo pravico udeleževati se sej Upravnega odbora in operativnega vodstva ter sej posameznih komisij. Člani Nadzornega odbora smejo po potrebi posredovati pri sprejemanju odločitev teh organov v mejah svoje nadzorstvene pristojnosti.

Shema upravljanja, povzeta po statutu društva:

Mandat organov praviloma traja 4 leta.