V AMD Kranj nas je več kot 4000. Pridružite se nam!

Člane našega društva vabimo, da se še pred iztekom enoletnega članstva zglasite v pisarni društva in s plačilom članarine podaljšate članstvo za naslednje leto. Takrat lahko spremenite člansko kategorijo ali druge podatke (naslov…). Ne glede na to pa prosimo, da sporočite spremembo naslova takoj se to zgodi, da bi lahko prejemali tudi Motorevijo na novi naslov.

Pred mesecem, v katerem vam poteče člansko leto, vam pošljemo posebno obvestilo s priloženim plačilnim nalogom za plačilo članarine. Če se ne boste zglasili v pisarni društva in boste članarino plačali preko banke, vam bomo članski material (potrdilo o plačilu, darilce, obvestilo AMZS…) čez nekaj dni poslali po pošti.

Vsakdo lahko postane član AMD in v njem deluje pod enakimi pogoji.

Članstvo v AMD pomeni tudi članstvo v AMZS in se prične, ko na podlagi prijavnice ali osebno izražene volje plačate članarino.

– Za mladoletnika, ki še ni dopolnil 7 let starosti, pristopno izjavo za včlanitev v AMD podpiše zakoniti zastopnik, za mladoletnika od 7. do 15. leta starosti pa je pred včlanitvijo v AMD potrebno pisno soglasje zakonitega zastopnika.
– Mladoletni član AMD plačuje simbolično članarino, ki jo določi Upravni odbor.
– Častni član AMD je oseba, ki jo imenuje občni zbor zaradi posebnih zaslug za AMD.
– Simpatizerji AMD so fizične in pravne osebe, ki s svojim prispevkom in delom pomagajo pri delu AMD. Upravni odbor določi kriterije, pod katerimi se simpatizerji vpisujejo v knjigo simpatizerjev AMD.
– Častnim članom in simpatizerjem se izda posebna listina.
Po sprejemu v AMD in plačilu letne članarine član prejme člansko izkaznico AMZS, ki je obenem izkaznica AMD. Član AMD lahko uresničuje pravice in ugodnosti, ki jih nudijo druge »avtomoto« organizacije, le na podlagi veljavne izkaznice.

Član ima predvsem naslednje pravice:

• uresničevati svoje in skupne interese, zaradi katerih se je včlanil v AMD;
• biti deležen pomoči, ki jo zagotavljata AMD in AMZS;
• udeleževati se sestankov in aktivnosti AMD;
• voliti organe AMD in biti izvoljen ali imenovan v organe AMD;
• sodelovati v dejavnostih, ki jih opravlja AMD;
• dajati predloge in pripombe ter postavljati vprašanja organom AMD;
• biti obveščen o delu AMD;
• vlagati pritožbe na organe AMD;
• uporabljati storitve, ki jih nudi AMD, in storitve na podlagi članstva v AMZS.
• uresničuje naloge AMD in AMZS;
• sodeluje z AMD pri opravljanju njegovih nalog;
• opravlja funkcije v organih Avtomoto organizacij, v katere je izvoljen ali imenovan;
• redno plačuje članarino.

Članstvo v AMD preneha z:

• izstopom;
• prenehanjem plačevanja članarine;
• izključitvijo;
• s smrtjo.
Članske ugodnosti se lahko ne glede na razlog prenehanja članstva uporabljajo do konca obdobja plačane članarine.

Višino članarine in skupne članske ugodnosti iz tega naslova določa AMZS. Članarina se plačuje vsako leto vnaprej v mesecu, ko je poteklo člansko obdobje. Častni člani AMD ne plačujejo članarine.


VRSTE ČLANSTVA

Glede na obseg pravic se nov član lahko odloči za eno od možnih kategorij članstva, ki so za vse člane AMZS enake. Od vrste članstva je tudi odvisna višina članarine.
Član lahko ob podaljšanju članskega leta spremeni kategorijo.

Višina članarine za posamezne kategorije za leto 2017:

osnovno članstvo A 40,00 €
osnovno – družinsko članstvo E 20,00 € le za obnovitev enega člana
osnovno – družinsko članstvo NOVO K 60,00 € za več družinskih članov
članstvo PLUS P 69,00 €
PLUS – družinsko članstvo D 49,00 €
PLUS – družinsko članstvo NOVO L 89,00 € za več družinskih članov
PREMIUM R 99,00 € dodano turistično zavarovanje
PREMIUM – družinsko M 136,00 € dodano tristično zavarovanje za družine
članstvo za invalide I 24,00 €
član po “meri” O višina odvisna od izbora storitev


a) OSNOVNO ČLANSTVO

Vsak voznik si z osnovnim članstvom zagotovi brezskrbno vožnjo po Sloveniji, saj v primeru okvare ali nesreče AMZS zagotavlja neprekinjeno Pomoč na cesti, ob tem pa še mnogo, včasih morda pomembnejših ugodnosti (izjema je le pomoč v tujini, ki si jo zagotovite z dokupom knjižice Mednarodna pomoč).

Med članske ugodnosti iz kategorije OSNOVNO članstvo spadajo:

– Odpravljanje manjših napak na vozilu: izpraznjen akumulator, pregorele varovalke, pretrgan jermen, prazna pnevmatika. Če okvare ni mogoče odpraviti na kraju dogodka, bo vlečna služba vozilo odpeljala do servisa. Tudi če zmanjka goriva, bo dežurni mehanik pripeljal gorivo.

– Prevoz pokvarjenega vozila, ko okvare mehanik ne more odpraviti na kraju dogodka, je brezplačen do razdalje 150 km (skupaj v obe smeri) tako v Sloveniji kot v zamejstvu. Za daljšo razdaljo se plača razlika v ceni. Z vleko do najbližjega servisa se vozilo odstrani s prometnih površin, izjemoma je možno tudi od doma do servisa.

– Prevoz (vleka) v nesreči poškodovanega vozila je brezplačen za člana AMZS, ki je v ob nesreči upravljal vozilo, ne glede na to, kdo je lastnik vozila. Pri vozilih pravnih oseb pa velja ugodnost le za vozilo, ki je označeno na članskem kuponu. Prevoz je možen do doma ali do najbližjega servisa.

– Nadomestno vozilo nižjega srednjega razreda je v primeru, ko je zaradi prometne nesreče nevozno lastno vozilo, možno pridobiti za največ dva dni oziroma za razdaljo do 700 km na podlagi posebnega kupona. Ob klicu za pomoč ob prometni nesreči na dispečerski center AMZS je potrebno posebej izraziti željo po nadomestnem vozilu.

– Pri tehničnem pregledu lastnega vozila lahko uveljavite 20 % popusta.

b) ČLANSTVO PLUS

Člansko kategorijo PLUS priporočamo voznikom, ki so pogosto potujejo, predvsem po tujini.
Kategorija ima večje ugodnosti tudi v Sloveniji kot ga omogoča osnovno članstvo in zagotavlja pomoč tudi v tujini, saj je dodatna knjižica »Mednarodna pomoč« sestavni del članske kategorije PLUS.

Pri včlanitvi v kategorijo PLUS se mora član seznaniti s Splošnimi pogoji za uporabo garantnega pisma, da lahko pravilno uporablja izdajo ustrezne dokumente. Včlanitev v to kategorijo je možno ob novi včlanitvi ali ob obnovitvi članstva.

Poleg ugodnosti, ki jih daje osnovno članstvo, je pri članstvu PLUS še:

– Član ima 2x letno brezplačen prevoz v prometni nesreči poškodovano vozilo v Sloveniji in v tujini do 100 km oddaljenosti od meje.
– Za prevoz pokvarjenega vozila je neomejeno število kilometrov.
– Nadomestno vozilo lahko dobi do največ 3 dni in skupno do 1.000 km.
– Z »Mednarodno knjižico« je zagotovljen brezplačen prevoz oz. vleka v tujini v prometni nesreči poškodovanega vozila do vrednosti stroškov 1.500,00 € ter prevoz pokvarjenega vozila iz tujine v vrednosti do 1.000,00 €.
– Omogočeno je kritje stroškov nepredvidenega prenočevanja (do 200,00 €), kritje stroškov prevoza oseb (do 250,00 €), kredit za nakup vozovnic za letalo, vlak ali avtobus za vrnitev v Slovenijo.
– Članstvo PLUS omogoča pridobitev kreditnega pisma AIT v vrednosti 1.000,00 € za kritje nepredvidenih izdatkov (popravilo vozila, rezervni deli, stroški zdravljenja).

c) DRUŽINSKO ČLANSTVO

Družinsko članstvo je kategorija, kjer so včlanjeni zakonski oz. življenjski partner ter otroci do 26 let starosti, ki živijo s članom v skupnem gospodinjstvu. Članarina za kategorijo E je za 50 % nižja od osnovnega članstva. Višina članarine za novo člansko kategorijo D (ki se navezuje na ktg. P) je 49 €. Družinskemu članu pripadajo enake ugodnosti, ne prejemajo pa Motorevije.
V letu 2016 so uvedene nove družinske kategorije. Kategorijo E, ki je veljala le za enega člana, zdaj nadomešča nova kategorija K, ki ob isti ceni vključuje več družinskih članov.
Tudi pri dosedanji družinski kategoriji pri članu kategorije PLUS je nova kategorija, ki zajema več družinskih članov pri istem nosilcu.

č) TURISTIČNO ZAVAROVANJE

Skupaj z Zavarovalnico Triglav sta se uvedli novi kategoriji PREMIUM, ki članom omogočata kritje stroškov, nastalih v tujini: zdravstveno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti, zavarovanje prtljage in zlorabe plačilnih kartic.

d) INVALIDI

Invalidi, ki jim je priznana več kot 80-odstotna telesna okvara ali 60-odstotna okvara spodnjih okončin, imajo 40 odstotkov popusta pri plačilu osnovne članarine in zagotovljene vse članske ugodnosti iz osnovnega članstva. Pogoj za včlanitev je predložitev ustrezne listine o priznani invalidnosti.

e) ČLAN “PO MERI”

Član si izbere obseg in vrsto storitev, ki jih omogoča članstvo v AMD oz. AMZS. Višina članarine je odvisna od izbora storitev.

Podrobnejše informacije o članskih ugodnostih za posamezne kategorije večkrat letno objavlja Motorevija, natisnjene so v članskem materialu (AMZS ČLANSTVO) ali pa jih dobite v pisarni AMD ali v službah AMZS.

Oglejte si spletno stran AMZS, kjer lahko najdete podrobne in dodatne informacije. http://www.amzs.si/